רקע

ד' ביטח את רכבו בביטוח מקיף. במהלך נסיעה ברכב איבד ד' את השליטה ברכב, התנגש בעמוד והרכב ניזוק כליל ("טוטאל לוס"). חברת הביטוח סירבה לשלם לד' את תגמולי הביטוח וטענה כי התאונה בוימה או, לחלופין, כי לא ד' הוא שנהג ברכב, אלא אדם אחר שנהיגתו אינה מבוטחת בפוליסה. חברת הביטוח הסתמכה על דו"ח חוקר שמונה מטעמה ואשר טען לקיומן של סתירות בין גרסאות העדים שחקר.

ההליך המשפטי

הגשנו בשם ד' תביעה נגד חברת הביטוח. בפסק הדין אימץ בית המשפט את עמדתנו לפיה עדותו של ד' היתה אמינה וכי אם היו סתירות בין העדויות, הרי שהן זניחות. בית המשפט ביקר את התנהלות חברת הביטוח אשר אימצה, אוטומטית, את עמדת החוקר, ללא בדיקה מעמיקה, על מנת לחמוק מתשלום. בית המשפט קבע כי לא היו לחברת הביטוח טענות אמיתיות או הסבר ממשי מדוע לא לשלם לד' את המגיע לו על פי הפוליסה.

ההישג הכספי

בית המשפט את חברת הביטוח לשלם לד' את סכום התביעה בתוספת ריבית עונש מיוחדת.